ماسک

ماسک صورت انسانها رو پنهان می کنه، ولی سیرت بعضی ها از پشت هزاران ماسک همچنان زیباست

نظر شما چیست؟