عینک

عینکی بودن او راز ظریفی دارد
شیر محبوس نباشد همه را خواهد کشت ./. علی خدابنده

نظر شما چیست؟