سال ۱۴۰۰

با هرچه عشقم نام تو را می توان نوشت
با هر چه رود
راه تو را می توان سرود
بیم از حصار نیست
که هر قفل کهنه را
با دست های روشن تو
می توان گشود

سال ۱۴۰۰ مبارک

نظر شما چیست؟