زن

یکی چادر کشید* و یکی چادر پوشاند، هر دو شکست خوردند، چون زن را با اجبار جمع بستند.

*منع (کشف) حجاب

نظر شما چیست؟