بیست و سه سال

در طول 23 سال نازل شده، عرض آن 6236 آیه است ولی عمقش بی نهایت است.

هر کسی از آن برداشتی دارد یکی آن را معجزه می نامد یکی آن را کذب محض می نامند و یکی آن را یک کتاب معمولی می داند آن یکی آن را فقط برای سفره عقد می خواهد و دیگری آن را برای مراسم ختم ….

همه درست می گویند چون هر کس در عمقی از آن غوطه ور شده

با “اقرا باسم ربک الذی خلق” شروع شده و با “واتقوا یوما ترجعون فیه الی اللّه” تمام شده

عاشق این آیه اش هستم “أَفَلاَ تَعْقِلُونَ”. به نظر من کل قرآن در این یک آیه متجلی شده است

حرف قرآن را بدان که ظاهریست

زیر ظاهر باطنی بس قاهریست

زیر آن باطن یکی بطن سوم

که درو گردد خردها جمله گم

بطن چارم از نبی خود کس ندید

جز خدای بی‌نظیر بی‌ندید

تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین

دیو آدم را نبیند جز که طین

ظاهر قرآن چو شخص آدمیست

که نقوشش ظاهر و جانش خفیست / مولانا

نظر شما چیست؟