ایمان

ایمان در ابتدای مسیر،پر از شک است.

ایمان در انتهای مسیر، پر از ترس است

ایمان در طول مسیر، پر از عشق است

۹

نظر شما چیست؟