ادعا

آدمها ادعای چیزی رو می کنند که ندارند، راستگو ها هرگز ادعای صداقت نمی کنند، خیرین واقعی، ادعای نیکوکاری نمی کنند و …

هر ادعایی دروغی را در پشت خود مخفی کرده است.

نظر شما چیست؟