پشت دیوار

بنویسید که بد بودم و “جارم” بزنید ./. نجمه زارع

نظر شما چیست؟