همه مسئولیم

پشت هر دروغی ترسی وجود دارد، چرا می ترسانیم تا دروغ بشنویم

پشت هر خود نمایی، ترس از دست دادن است چرا محبت کردن را بفردا می اندازیم تا تظاهر ببینیم

پشت هر اکانت فیکی، پشت هر صورت جراحی شده ترس از دیده نشدن است، چرا خوبی ها را کمتر می بینیم تا فیکهای اطرافمان زیاد شود

پشت مرگ رومینا چه چیزی مخفی بود. ترس پدر از بی آبرویی؟

لعنت به ترس که زندگی کردن را دارد از جامعه می گیرد.

همه مسئولیم

نظر شما چیست؟