مرد

مرد کسیست که در حضورش زن محرم و نامحرم، قریب و غریب احساس امنیت کند

نظر شما چیست؟