فاصله

وقتی که فاصله زیاد می شود، صداها بلند می شود، اگر دو نفر نزدیک هم هستند و برای مسئله ای صدایشان بلند شد، یعنی اینکه آنها بر سر توافق روی آن مسئله فاصلشان در حال زیاد شدن است.

نظر شما چیست؟