عشق و لبخند

عشق و لبخند شباهت زیادی بهم دارن، یکبار لبخند زدن کار آسانی است ولی همیشه خندان بودن کار هر شخصی نیست.

عشق هم همینگونه است عاشق شدن در چشم برهم زدنیست ولی عاشق ماندن کار هر کسی نیست

نظر شما چیست؟