عدم وابستگی

. هرانچه آمد،بگذار بیاید!

هرآنچه ماند،بگذار بماند!

هر آنچه رفت،بگذار برود! ./. بودا

……………..

بگذارید و بگذرید،ببینید و دل مبندید،چشم بیاندازید و دل مبازید،که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت ./. علی (ع)

نظر شما چیست؟