فهم

تو زندگی چیزای هست که میشه فهمید ولی نمیشه فهموند

نظر شما چیست؟