سحر و تتلو

من به عشق در یک نگاه معتقدم، من ستایشگر عاشقان هستم.چون آنها این جهان را جای زیباتری کرده اند، از نظر من عشق غیر حقیقی وجود ندارد، همه عشق ها حقیقی اند، فقط عمر عشق متفاوت است بعضی عشقها چند ثانیه شاید دوام بیاورند و بعضی از آنها سالیان سال ادامه دار باشد.

من به این تصویر و این نگاه گره خورده ام. همین عشقی که در این تصویر و در آن لحظه بوجود آمده، نه می خوام بدانم آینده این عشق چه می شود نه برایم مهم است قبلش چه بوده!

حتی عشقهای چند ثانیه ای هم مقدس است، هیچ عشقی از روی هوس نیست، هوس فقط معجزه ای که عشق برای عاشقش می توانست در پی داشته باشد را خاموش می کند.

تعهد هم به عشق مربوط نمی شود، عشق شعله شمع است و تعهد بدنه شمع، تعهد به ذات انسان برمی گردد و عشق مربوط به ذات خدا است که در انسانها نمایان می شود

عشق ابدی از آن خداست، نمای این عشق در این ثانیه هاست. من گره خورده به همین لحظه های زیبای تاریخم.

أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّه

نظر شما چیست؟