زخم عشق

عشق برای مردها، مثل یک زخم عمیق می ماند؛ به همین دلیل بدون اینکه چرایش را بدانند، از کسی که بیشتر از همه دوستش می دارند، می گریزند. / کامو

نظر شما چیست؟