رهایی

تنها یک رهایی وجود دارد، رهایی از “من” که همان رهایی از نفس و غرور است.

عشقی که با “من” درگیر می شود، به رهایی ختم نمی شود.

“ارنی” کسی بگوید که تو را ندیده باشد
تو که با منی همیشه، چه “تری” چه “لن ترانی”

نظر شما چیست؟