ذات

بعضی چیزها جدای از جسمیت و جنسیت فرد هستند،ما به آنها ارزش می گوییم، مهم نیست که جسم شخص در چه شرایط و مکانی باشد و یا جنسیت فرد چه باشد آن ابعاد زندگی مستقیم به ذات او بستگی دارد، مثل وفاداری، پاکدستی، پاک چشمی، مهربانی ، دلسوزی و ..

از بعضی افراد نباید صداقت وفاداری و … را طلب کرد چون در ذاتشان تعریف نشده، و اگر هم بخواهند انجامش دهند در حال نقش بازی کردن هستند،

محدودیت هیچ ذاتی را تغییر نمی دهد پس با نام غیرت و یا حسادت نیاز نیست افراد را محدود کرد چون خوب شدنشان با درونشان در تضاد است و مطمئنا ماندگار و پایدار نیست ، الا اینکه از درون خودشان هجرتی را شروع کنند.

بجای تغییر آدمهای که بر خلاف جسمشان، ذاتشان با شما یکی نیست، بدنبال کسی باشید که همه وجودشان با شما یکیست

الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ

نظر شما چیست؟