درد

درد از یک حدی که گذشت به لبخند تبدیل می شود، آستانه هر دردی که شکسته شود تولدی جدید رخ میدهد.

درد عشقی کشیده‌ام که مپرس

زهر هجری چشیده‌ام که مپرس

گشته‌ام در جهان و آخر کار

دلبری برگزیده‌ام که مپرس

آن چنان در هوای خاک درش

می‌رود آب دیده‌ام که مپرس

نظر شما چیست؟