حق

وقتی دو نفر با هم بحث می کنن، یکی حق باهاشه و اون یکی فکر می کنه که حق باهاشه،

نظر شما چیست؟