جبران عملی

مگر می شود با یک “ببخشید” گفتن تمام کارهای که باعث رنجش کسی شده است را پاک کرد، تو زحمت یک “ببخشید” را بخود می دهی و او زحمت از بین بردن تمام خاطر ها و دل شکستگی ها و ساعتها ناراحتی و نگرانیش را. انقدر خودخواه شده ایم

وقتی دلی راشکستی … وقتی روح کسی را شخم زدی… باید بتوانی بدون حرف زدن همه چیز را از نو بسازی، آنقدر باید خوب عمل کنی که خودش بگوید “بخشیدمت”. کار بسیار سختیست شنیدن این جمله بدون اینکه تو حرف بزنی … اگر مرد این سختی نیستی کار راحتر را انجام بده، دلی را بی دلیل یا حتی با دلیل نشکن

بگذار دلت بشکند … تا اینکه بخواهی تلاش کنی دل شکسته را بدون حرف زدن مثل قبل کنی

چو بر دشمنی باشدت دسترس / مرنجانش کاو را همین غصه بس

عدو زنده سرگشته پیرامنت / به از خون او کشته در گردنت

نظر شما چیست؟