بورس

چون ندانی دانش آهنگری/ریش و مو سوزد چو آنجا بگذری

کار بی‌استاد خواهی ساختن/جاهلانه جان بخواهی باختن

نظر شما چیست؟