بهشت کجاست؟

هر احساسی که کلمات برای بیانش ناتوان بودند آن احساس یک بهشت هست.چه این احساس خوب باشد چه بد(حس بد نتیجه بد به دنبال دارد و نتیجه بد ترس از آن نتیجه را فرو می ریزد و این خود نوعی بهشت است)

جهنم بر خلاف بهشت درون کلمات گنجانده شده است. جهنم یعنی هرچیز تکراری که خالی از احساس شده است.

وای! که این واژه ها؛ لالند، در پیشِ تو..!

نظر شما چیست؟