انسانهای مثبت

بزرگی می گفت:

انسانهایی که زیبا فکر میکنند با دیگران با محبت رفتار می کنند … شکرگزار هستند … خودشان را دوست دارند … به زندگی لبخند می زنند … و بخشنده هستند … انسان‌هایی‌که حتی در بدترین شرایط ‌و رویدادها، سعی میکنند جنبه مثبت قضایا را پیدا کنند و ببینند … انسان‌هایی که با جنس زندگی و عشق هماهنگ هستند ،و همیشه ،در هر مکانی بذر امید و شادی می‌پاشند … اینگونه افراد مغناطیس عشق هستند و مغناطیس عشق ، جاذبه‌ای قوی ‌دارند و هر چیز زیبایی را به سمت خودشان جذب میکند

نظر شما چیست؟