امید به جوان امنیت به پیر

امنیت شغلی دروغ بزرگیست که به جوانان این کشور داده شده . کشوری که جوانش امنیت داشته باشد چه شکوفایی می تواند در صنعتش بوجود آورد؟

و از آن طرف به پیران این کشور امید آینده بهتر داده شده است . امید به بازنشستگی امید به کلمات و حتی امید به بهشت 🙂

جوان یک کشور نیاز به امید دارد نه امنیت … اگر امید به فردای بهتر داشته باشد از این کشور مهاجرت نمی کند جوان با امید زنده است جوان ایمن خطرناک است

و اما کهنسالان به امنیت نیازمندند . امنیت آنها امید و تلاش جوانان را بیشتر خواهد کرد.

نظر شما چیست؟