اجحاف

مشکل از جای شروع میشود که ما مجذوب کلمات میشویم، مثل زیبا، زشت، بزرگ، کوچک، خوب، بد، خسیس، طماع و … در اینصورت ما با کلمات درون آدمها را می سنجیم. نه با لمس قلبشان. و این اجحاف بزرگیست که به آنها می کنیم

نظر شما چیست؟