آسمان

حال من خوب است اما با تو بهتر می شوم

آخ تا می بینمت یک جور دیگر می شوم

در لباس آبی از من بیشتر دل می بری

آسمان وقتی که می پوشی کبوتر می شوم

مهدی فرجی

نظر شما چیست؟