آرامش درون

در مسیر اشتباه، انسان تندتر می دود!

اگر آرامش در زندگی نداریم با اینکه هیچ کم و کسر اساسی نداریم بخاطر طوفان درون است که التهابش به جسم می رسد،

وقتی راه را گم کنیم مهم نیست چه چیزهای به همراه داریم وقتی آرامش را به همراه نداشته باشیم

نظر شما چیست؟