منصور حلاج PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 
منصور نشان از انسانی است که نتوانست دوست داشتن را مخفی کند و مانند عاشقها عمل کرد. عاشق می خواهد زودتر فاصله ها حذف شود  و به وصل برسد.ولی دوستدار حرمت فاصله را نگه می دارد.
دوستدار می داند هر رابطه ای اگر از فاصله ای کمتر شد به دافعه تبدیل می شود. منصور آنقدر فاصله را کم کرد که خود را خدا دید و ظرفش جوشید و حلاج تاریخ شد.
فاصله ها باید حفظ شود، تا از مرحله عاشقی به سلامت رد شوی ....